מסירת מלאכה לגוי בערב שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 09 ינואר 2019
האם מותר למסור למוסך שעובדים בו גויים לתקן את האוטו ביום שישי אף שיודע שיעבדו בשבת?
1. כל דבר שאסור לישראל לעשותו בשבת אסור לומר לגוי בשבת לעשותו, וכן אסור לומר לגוי אפילו ביום שישי שיעשה בעבורו מלאכה ביום השבת, (מלבד כמה אופנים שבהם התירו חז"ל.) וסמכו חכמים דין זה על הפסוק "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוהיך לא יעשה כל מלאכה וגו' כלומר שלא תיעשה מלאכה אפילו ע"י אחרים כלומר ע"י גויים.

2. מותר ליהודי לתת את רכבו ביום שישי לתיקון אצל מוסך של גוי שכל פועליו גויים, על מנת שיוכל לקחתו בחזרה ביום ראשון, וזאת באופן שקצב לו סכום לתשלום עבור עבודתו, ובלבד שיש שהות מספקת לבצע את התיקונים ביום שישי או במוצאי שבת, ואז אפילו אם הגוי מבצע את התיקונים של הרכב בעצם יום השבת מותר, הואיל ואינו אומר לגוי לעבוד בשבת והגוי עובד בשבת על דעת עצמו כדי לקבל את שכרו.

3. אם הגוי מוכרח לעבוד גם בשבת לצורך השלמת התיקונים, יש אומרים שבאופן זה אסור לישראל למסור לו מלאכתו ביום שישי, כיון שזה נחשב כאילו אומר לו בפירוש לעבוד בשבת, שהרי הדבר ידוע שהגוי לא יספיק לתקן עד יום ראשון בלי שיעבוד גם בשבת, ויש מקילים בזה, כיון שעל כל פנים הרי לא אמר לו בפירוש לעשות מלאכתו בשבת, ולהלכה לבני ספרד יש להתיר בזה, ולבני אשכנז יש מחמירים בזה, והמקיל יש לו על מה שיסמוך.

4. הסיבה שאין לחוש בדינים הנ"ל לאיסור מראית העין, כלומר שיבואו יהודים לחשוד את אותו יהודי שציווה לגוי בפירוש לעשות לו מלאכתו בשבת, הוא מפני שהדבר ידוע ומפורסם שכל מוסך אינו עובד עם הלקוחות באופן של שכיר יום אלא בקבלנות, כלומר שההסכם הוא שעל תיקון זה משלם כך וכך ולא קובע לו לעשות מלאכתו ביום מסויים, ולכן אין חשש למראית העין וכולם מבינים שהגוי הוא זה שבחר לעבוד דווקא ביום שבת, ולא מפני שהיהודי ציווהו לכך. ועוד שאף על פי שאפשר לדעת שהרכב הנמצא במוסך הוא של יהודי, אולם כיון שלא ידוע בצורה ספציפית של מי הוא, לכן באופן כזה אין לחוש לאיסור מראית העין.