הדלקת נרות שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 16 ינואר 2019
כמה נרות צריך להדליק בשבת, האם הגבר יכול להדליק נרות שבת, מה תעשה אישה ששכחה להדליק נרות שבת אחת?
1. הדלקת נרות שבת אינה רשות אלא חובה, וחיוב זה מוטל בין על איש ובין על אשה, שחייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. ואפילו עני שאין לו מה לאכול, שואל על הפתחים ומבקש נרות כדי לקיים מצות הדלקת נרות שבת.

2. הסיבה שתיקנו חכמים להדליק נר לכבוד שבת הוא מפני שלום בית, כלומר שבמקום שאין אור אין שלום שהולך באפילה ונכשל בדברים. ועוד סיבה למצוה זו היא מפני עונג שבת, ולכן לכתחילה צריך להדליק נרות שבת במקום שאוכלים שם את סעודות השבת, שאם ישב בחושך אין זה עונג. ואף על פי שהיה לו תאורה דלוקה מיום שישי לצורך חול ואם כן יכול בזה לקיים מצות עונג שבת ושלום בית, אף על פי כן צריך שידליק נר מיוחד לכבוד שבת כדי לקיים מצות חכמים.

3. הנשים מצוות על הדלקת הנרות יותר מן האנשים, והסיבה לכך היא, מפני שהן מצויות בבתים והם עסוקות במלאכת הבית, ולכן אין האיש רשאי להדליק את הנרות ולחטוף בזה את המצוה מידי אשתו, ויכולה האשה לעכב בעדו מפני שעיקר המצוה מוטלת עליה, ואף על פי כן צריך האיש להזהיר את אשתו על כך, ולומר לה לפני כניסת השבת שתדליק את הנר לפני שתיכנס השבת, ואם האשה אינה מצויה בבית עם האיש, וכגון אשה יולדת ששוהה בשבת בבית החולים ובעלה נשאר עם הילדים בבית, מוטל על הבעל לברך ולהדליק נרות שבת כדת.

4. כתוב במשנה "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה, ובחלה, ובהדלקת הנר". שואל הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל, מדוע לא כתוב בקיצור "ובנר" כמו שלא כתוב בהפרשת חלה אלא "ובחלה" והשיב שרצה התנא ללמדנו שהכנת וסידור הנרות עם השמן והפתילות דבר זה מוטל על הבעל לעשות, והדלקת הנר בלבד היא המצוה המוטלת על האשה שהוא תיקון לנפשה, כמו שאמרו במדרש "האשה כיבתה נרו של עולם, (כלומר חוה שהחטיאה את אדם הראשון באכילה מעץ הדעת.) לפיכך תדליק את הנר לכבוד שבת ויתכפר לה".

5. מעיקר הדין יוצאים ידי חובת הדלקת נרות שבת בהדלקת נר אחד, וכמו שאומרים בנוסח ברכת ההדלקה "להדליק נר של שבת", אבל נהגו הנשים להדליק שני נרות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, ואם רוצה האשה להוסיף עוד נרות להידור מצוה לתוספת אורה רשאית לעשות כרצונה.

6. אשה שנהגה להדליק מספר מסוים של נרות בכל יום שישי למצות הדלקת נרות שבת, ולדוגמא נהגה להדליק 5 נרות ועשתה כן כבר שלשה פעמים בשלשה שבתות ולא אמרה שנוהגת כן בלי נדר, מעתה חייבת להדליק 5 נרות בכל שבת מדין נדר, ואם רוצה לבטל מנהגה באופן חד פעמי ובאקראי, אינה צריכה לעשות התרת נדרים ויכולה להדליק פחות מחמשה נרות.
אבל אם רוצה לבטל מנהגה באופן קבוע, צריכה לעשות התרת נדרים על מה שנהגה כן, ואם רוצה לבטל מנהגה ללא התרת נדרים ולסמוך על דעת המקילים בענין זה, שסומכים על ההתרת נדרים הכללית שעושים בראש השנה על כל הנדרים שנידור בכל משך השנה, רשאית לעשות כן ויש לה על מה שתסמוך, לפי שלא קיבלה עליה את הנדר בפירוש לומר "הריני מקבלת עלי להדליק בכל יום שישי 5 נרות לכבוד שבת" אלא שכך נהגה בסתם לצורך מצוה, אבל אם קיבלה עליה את הנדר בפירוש, אז לכל הדעות צריכה לעשות התרת נדרים על הנדר.

7. כתב הרמ"א שאשה ששכחה להדליק נרות שבת ולא היתה אנוסה בזה, אז בשבת הבאה צריכה להוסיף עוד נר ולנהוג כן כל ימיה, לפי שביטלה את המצוה ומנעה בזה שלום בית. וכגון שנהגה להדליק 2 נרות בכל יום שישי, ובשבת אחת שכחה להדליק, צריכה מכאן ואילך להדליק בכל שבת 3 נרות משום קנס. אולם כתבו האחרונים שבזמנינו שיש נורות חשמל הדולקות בבית, ואם כן נמצא שלא נמנע שלום בית על אף שלא הדליקה, ולכן אין לקונסה ואינה צריכה להוסיף בשבתות הבאות נר נוסף.