דינים שונים בהדלקת נרות שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 05 פברואר 2019
מתי תדליק נרות אישה שיש לה ליל טבילה בשבת, האם בחורים או רווקות הנמצאים בפנימיות מדליקים נרות שבת ועוד.
1. אשה שחל ליל טבילתה בליל שבת, תעשה את כל ההכנות לטבילה בביתה קודם הדלקת הנרות ותברך ותדליק את הנרות ואחר כך תלך לטבול. ואם המקווה רחוק מביתה וצריכה לנסוע ברכב מבעוד יום, טוב שתעשה תנאי בשעת הדלקת הנרות שאיננה מקבלת שבת בהדלקת הנרות, ולאחר שתדליק הנרות תיסע למקווה. ואם צריכה לעשות את ההכנות לטבילה במקווה עצמו, טוב שבעלה יברך וידליק את הנרות, והבעל אינו מקבל שבת בהדלקה.

2. אף אשה שהיא סומא ואינה רואה תברך ותדליק נרות שבת, ומכל מקום אם בעלה בריא ורואה, טוב שהוא יברך וידליק את הנרות. ואם הבעל רוצה שאשתו הסומא תברך כדי שיגרם לה בזה שמחה וקורת רוח, רשאית לברך.

3. מעיקר ההלכה אין כל חובה על הבנות הרווקות הסמוכות על שלחן הוריהם להדליק נרות שבת, ומעולם לא נהגו בנות הספרדים ועדות המזרח לעשות כן, והסיבה לכך היא שבברכת ההדלקה שמברכת האם פוטרת את כל חדרי הבית ומוציאה ידי חובה את כל הסמוכים על שלחנה וניזונים ממנה, ומכל מקום אם יש ברצונם להתנהג בחסידות ולהחמיר על עצמן להדליק נרות שבת בחדריהם, אסור להם לברך על הדלקת הנרות, אלא ישמעו הברכה מפי האם שהיא עקרת הבית בעת שמדליקה בחדר האוכל ויענו אמן, ואז ידליקו הנרות בחדרים בלי ברכה.

4. אחים ואחיות שאוכלים יחד בביתם בבית הוריהם וההורים עשו שבת מחוץ לבית, אחד מהם מדליק הנרות בברכה ומוציא את כולם, ומשפט הקדימה להדליק בברכה לבת הגדולה שבבנות אם הגיעה לגיל מצוות, ואם לאו, הגדול שבבנים ידליק  עם ברכה.

5. מי שיש לו בן נשוי ושבת יחד עם אשתו אצל הוריו ויש להם חדר מיוחד לשינה, תדליק החמות בחדר האוכל בברכה וכלתה תדליק בחדרה בברכה, וצריכה לתת הרבה שמן בנר שיעור שיספיק להדליק עד עת השינה, כדי שיהנו מאור הנרות.

6. משגיח כשרות וכן שאר כל אדם שהוא לן בבית המלון או במקום אחר שבעירו ויש לו שם חדר מיוחד, ואשתו מדליקה ומברכת בביתו, אינו יוצא ידי חובת הדלקת נרות בהדלקתה, אלא כל שנמצא חוץ לביתו אף שהוא באותה העיר אף על פי שאשתו מדלקת ומברכת, כל שיש לו חדר מיוחד לעצמו מדליק שם עם ברכה.

7. משפחה המתארחת בבית מלון וישנים שם ויש להם שם חדר מיוחד, אינם יוצאים ידי חובת הדלקת נרות בהדלקה המרכזית שמדליקים בחדר האוכל של המלון, אלא צריכים להדליק נרות בחדרם עם ברכה, ולשים שמן בנר שיעור שיספיק להידלק עד עת השינה. ואם הנהלת בית המלון אוסרת הדלקת נרות בחדרי המלון, יכולים בדיעבד להדליק נרות על ידי הדלקת נורת חשמל ולברך "להדליק נר של שבת", ואין חיוב להדליק את התאורה המרכזית של החדר, אלא יכולים להדליק אפילו נורת לילה שיש בכוחה להאיר את אותו חדר בכדי שלא יכשלו בעת הליכתם בחפצים הנמצאים בחדרם.

8. בדיעבד כשנצרכים לצאת ידי חובת הדלקת נרות בהדלקת נורת חשמל וכנ"ל, לכתחילה אם אפשר ידליקו נורת חשמל הפועלת באמצעות חוט להט, ואם אין אפשרות להשיג בנקל נורה כזאת, אפשר לצאת ידי חובת ההדלקה אף בנורת לד המאירה היטב כנ"ל ולברך "להדליק נר של שבת".
יש לציין שדין זה הוא דווקא בהדלקת נרות שבת, שסיבת מצוות ההדלקה היא משום שלום בית כדי שלא יכשלו בכל מיני חפצים הנמצאים בביתם ושלא יבואו לידי מחלוקת, ולכן אף בנורה חשמלית המאירה ומשרה שלום בבית ניתן לצאת ידי חובה. אבל בהדלקת נרות חנוכה שם סיבת ההדלקה הוא משום פרסום נס פך השמן שהדליקו בו את מנורת הזהב בבית המקדש, ולכן כדי לצאת ידי חובת המצוה, צריך דווקא נר אמיתי זכר להדלקת הנרות בבית המקדש, ואין יוצאים ידי חובת בנורות חשמל.

9. בחורים רווקים הנמצאים בישיבות ובפנימיות ויש להם חדר נפרד שכל אחד יש בו שניים או שלשה בחורים, אף על פי שמדליקים מטעם הישיבה בחדר האוכל, חובה על הבחורים שיש להם חדר מיוחד להדליק נרות שבת בברכה, ואחד מהבחורים (הנמצאים בחדר אחד) יברך וידליק ויכוון לפטור את חבריו וכן הם יתכוונו לצאת ידי חובתם, וידליקו בברכה בתורנות אחד אחד בכל ערב שבת, וישימו שמן בנר כדי שיספיק להידלק עד שעת השינה כדי שיהנו מאור הנרות, ואם הנהלת הישיבה איננה מסכימה להדליק נרות בחדרי הישיבה מטעמי בטיחות, ידליקו על ידי נורות חשמל וכנ"ל.