דין הנרות והפמוטים של שבת

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 20 פברואר 2019
האם מותר להזיז את הפמוטים בשבת לאחר שכבו? האם מותר להחליף לתינוק טיטול מול נרות השבת?
1. אסור להפשיט את בגדי הקטנים בפני נרות השבת, שהרי בגילוי ערוותם לפני הנרות ויש בזה משום ביזוי מצוה, וקל וחומר שאין להחליף טיטול לתינוקות בפני נרות שבת קודש כדי שלא יהיו המצוות בזויות עליו. [דין זה שייך גם לגבי הלכות סוכה, שאין להחליף טיטול לתינוקות בסוכה, מפני שאין לעשות תשמיש בזוי בסוכה מפני קדושתה].

2. פמוטים העשויים מכסף שלא הדליקו בהם מעולם ומונחים על הארון או המזנון לקישוט הבית אין עליהם תורת מוקצה, ואף על פי שהם יקרים וחס עליהם מלהשתמש בהם, מכל מקום מותר לטלטלם בשבת ואין בהם משום מוקצה, שכיון שאין עושים מלאכה בגופם אלא משמשים רק כבסיס לנרות והרי עדיין לא הדליקו בהם מעולם נרות, לכן אין עליהם דין מוקצה ודינם ככלי שמלאכתו להיתר אף על פי שמיוחדים ומזומנים לצורך הדלקת נרות, שהרי "הזמנה לאו מילתא היא". וכן שאר כלים יקרים שתשמישם להיתר וחס עליהם מלהשתמש בהם, כגון שעון קיר או תמונה אומנותית יקרה הקבועה בקיר, ונפלו בשבת, אין עליהם תורת מוקצה ומותר לטלטלם בשבת.

הסיבה לדין זה היא, שהרי הכלל בדיני מוקצה הוא שכל כלי שמלאכתו להיתר כלומר שאופן השימוש שאליו מיועדים הוא דבר היתר, כגון כוסות וצלחות שהם לצורך אכילה ושתיה, אף על פי שמקפיד עליו שלא להשתמש בו תשמיש אחר מפאת ערכו ואף מייחד לו מקום להניחו ושומרו שלא יפסד, אין לו דין מוקצה ומותר לטלטלו לכל צורך מסויים הנצרך לו. חוץ מכלים העומדים לסחורה ומקפיד עליהם שלא להשתמש בהם כדי שלא יפסדו, שיש להם דין מוקצה ואסורים בטלטול אף על פי שהם כלים שמלאכתם להיתר ככוסות וצלחות וכדומה.

3. מנורת שמן או פמוטים שהדליקו בהם נרות שבת לפחות פעם אחת אבל לא הדליקו בהם באותה שבת, יש להם דין של כלי שמלאכתו לאיסור שאסור לטלטלו לצורך שמירתו, אבל מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ולכן אם צריך את המקום שהפמוטים מונחים עליו, מותר לטלטלם ולהניחם במקום אחר לצורך השימוש באותו מקום.

4. מנורת שמן או פמוטים שהדליקו בהם נרות שבת, אסור לטלטל אותם אף לאחר שהנרות כבו, ולמנהג בני ספרד אם התנה עליהם קודם כניסת השבת ואמר "הריני מתנה לשבת זו ולכל שבתות וימים טובים של כל השנה, שלאחר שיכבו הנרות אוכל לטלטל את הנרות לכל מקום שארצה" אז מותר לטלטל את הנרות לאחר שכבו, ותנאי שהתנה פעם אחת מועיל למשך כל השנה כולה, אולם למנהג בני אשכנז אין לטלטל את הנרות לאחר שכבו אף אם עשה תנאי זה.
הסיבה לדין זה שתנאי מועיל (לספרדים) להסיר דין מוקצה מהפמוטות אף על פי שבשאר דיני מוקצה אין מועיל תנאי, כגון שאין מועיל שיאמר אדם שמתנה שיהיה מותר לטלטל את הפלאפון שלו או את כספו בשבת, הסיבה היא שכיון שהפמוטות והנרות אינם מוקצה מצד עצמם אלא הם מוקצה מפני שמשמשים בסיס לשלהבת והשלהבת היא מוקצה מחמת איסור, וכיון שהשלהבת עשויה להיכבות באותה שבת לכן תנאי מועיל להתיר לטלטלם לאחר שהשלהבת תכבה, שהרי נמצא עתה לאחר שכבתה שהסתלקה הסיבה שמפניה נאסרו בטלטול.

5. בזמן חז"ל היה מצוי שהיו מדליקים נרות שמן בביתם, ואסרו חכמים לקרוא וללמוד לאור הנר מחשש שמא יתמעט אור הנר ויבוא האדם להטות את השמן אל הפתילה כדי שידלק ויאיר יפה, ובפעולה זו היה עובר על איסור מבעיר בשבת, ומכאן היה מקום לדון לגבי נורות החשמל של ימינו שיש להם וסת שעל ידי סיבובו מגבירים או מנמיכים את אור החשמל, האם מותר לקרוא לאורם או שיש חשש שמא יגביר את האור, ולמעשה מותר לקרוא ולהתפלל לאור נורות אלו ואין לחשוש שמא יגביר את עצמת האור בשבת, ואחת הסיבות לחלק בין הנידונים היא שדווקא בנר של שמן שעשוי אורו להתמעט תוך כדי הלימוד והקריאה, לכן חששו שמא יבוא להטות את השמן לפתילה כדי שיאיר יפה, אבל בנורות חשמל של ימינו אין אורם עשוי להתמעט ונשאר במצב הקבוע שקבע לו האדם מיום שישי את עצמת האור שרצה, ולכן אין לחשוש שמא יגביר את עצמת האור.