הדור האחרון

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 08 דצמבר 2019
מה צריך להתחזק בדור האחרון, מי ינצל בזמן הגאולה ומה התפקיד שלנו בזמנים אלו?
בהפטרת שבת הגדול אנו קוראים: כה אמר ה' ביד הנביא מלאכי: חזקו עלי דבריכם אמר ה' ואמרתם מה נדברנו עליך: אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית... הקב"ה אומר "חזקו עלי דבריכם" - אתם מדברים דברים נגדי, וישראל אומרים "מה נדברנו עליך" - מה כבר אמרנו עליך. גם היום, רבו המחלישים שאומרים לבעלי תשובה שוא עבוד אלוקים - למה חזרת בתשובה? למה אתה עובד את השם? מחלישים את המתחזקים בעם במקום לעודד ולקרב אותם. ואני שואל אם תפתח להם ארון הקודש האם הם יעזו לומר: רבונו של עולם, רק מי שמשתגע חוזר בתשובה?! כשהתחלתי את הפעילות יום אחד ניגשה אלי אשה אמרה לי למה אתה משגע את הבחורים, אמרה לי אני לא מאמינה בכלום... אמרתי לה בואי ותאמרי זאת לפני הספר תורה כאן בבית הכנסת, אמרה לי אני פוחדת שה' יעניש אותי...

ואמר דניאל הנביא: ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר: מיהו הכתוב בספר? מי ינצל באותה העת? אלו העוסקים בתורה. אלו הכתובים בספר הזה יינצלו מחבלי משיח ומלחמת גוג ומגוג.
וממשיך דניאל ואומר: ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם. כולם יקומו לתחיית המתים, בין הצדיקים ובין הרשעים, אלה יקומו ויזכו לחיי עולם ואלה יקומו לחרפות ודראון עולם, יראו בשמחתכם והם יבושו, יראו מה הפסידו, לנצח!

אומר הרמב"ם (אגרת תימן) לפני למעלה משמונה מאות שנה - ובבא הצרות עלינו יצאו רבים מן הדת ויתחדש להם ספק ויטעו. וסבה זו תהיה בראותם דלדולנו ותוקף יד מוננו והתגברותם עלינו. - יראו איזה צרות יש לעם ישראל עד שרובו של עם ישראל ירד מהדת - וקצתם לא יתחדש להם ספק ולא תתבלבל סברתם שנאמר (דניאל י"ב) יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו...
מבואר שהמון העם יבואו לכפירה ח"ו, והמשכילים, אלו אשר האמונה בהם חקוקה על עצמותיהם, אלו המשכילים ינצלו. אלו שיודעים כי הכל ממנו יתברך לטובה, והוא בורא ויודע כל מה שעושה. יודעים קל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא! כשאדם מאמין כל כך שום דבר לא יזיז אותו מהאמונה. ואף על פי כן "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב" – בדור האחרון יהיה התעוררות גדולה לתשובה, לא היה דור של התעוררות לתשובה כמו בדור זה.

למה צריך שיהיה בירור כזה לפני ביאת המשיח? אומר הזוהר הקדוש כי לעתיד לבוא הקב"ה ישחוט את יצר הרע, ודרך הנר שבסוף הוא מאיר ביותר לפני שכבה, כך השטן רואה שהוא הולך להפסיד, וקרוב יום אידם, קרוב יום ה' הגדול והנורא קרב ומהר מאד, לכן השטן מגביר חייליו. כמו העוף בעת השחיטה שמזנק וקם. ורבים יפלו בשבייה והמשכילים ינצלו, מי הם? אלו הכתובים בספר, שם ייכתב כי פלוני בן פלוני התחיל לחזור בתשובה, אמנם הוא לא הספיק אבל "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", מי שהתחיל לחזור בתשובה הקב"ה יסייע בידו.

מי יינצל? אלו שידברו ביניהם בדברי תורה ויראת שמים, שינסו להתחזק אל מול משברי התקופה. אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וייכתב בספר זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו. כשהקב"ה רואה שמתאספים אנשים מצפון ומדרום, להתחזק בתורה וביראת שמים, להתחזק באווירה רוחנית והתעוררות, הקב"ה רואה את מי שבא בקביעות וכותב אותו לפניו. כותב את לומדי התורה והמוסר, המתחזקים בעם בעת רפיון, הלוקחים תורה תבלין בקביעות, ורוצים להתחזק.

ועיקר העבודה היא להחדיר את האמונה בעצמות, ודווקא בחושך, שיש בלבולים וסתירות ואי הבנות, דברים הנוגדים את השכל וההגיון, דווקא שם למצוא את הקב"ה. ואיך מתחזקים באמונה? להתמיד בשיעורי תורה ומוסר, החזק במוסר אל תרף, נצרה כי היא חייך, ובזכות האמונה נזכה לגאולה השלימה, אמן!