פרשת בחקתי

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 23 מאי 2016
הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את כל המפריעים ויתן לנו שלוה אמיתית רק אם נחליט לעסוק בתורה.
פרשת בחקותי פותחת בפסוק "אם בחקותי תלכו" ומפרש רש"י שאין הכוונה כאן לצוות כאן על קיום המצות, שהרי כתוב בהמשך "ואת מצותי תשמרו", אלא הכוונה שתהיו עמלים בתורה. ויש להתבונן מהו המושג 'עמלים בתורה'.
ומצינו בגמ' ברכות (כח ע"ב) בתפילתו של ר' נחוניא בן הקנה כשיצא מבית המדרש היה מתפלל מודה אני לפניך ה' אלקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, ובתוך דבריו אומר אני עמל והם עמלים - אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. ע"כ. ושאלו המפרשים מה כוונת התנא אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. הרי ודאי שכל אדם שעמל לפרנסתו מקבל איזה שכר. ומדוע הם עמלים ואינם מקבלים שכר.

וביאר רבינו חיים בן עטר זצ"ל בספרו 'חפץ ה' שיש כמה קבוצות בהבנת תוכן חיי האדם. יש כת שחפצם ותשוקתם כל היום לעסוק בתורה, כדוגמת ר' שמעון בר יוחאי וחבריו. ואין להם שום עסק עם העולם הזה. ויש כת נוספת שקובעים עיתים לתורה מידי יום ביומו חוק ולא יעבור באופן קבוע, ואח"כ הולכים לעסוק לצורך פרנסתם.

ויש עוד ב' כיתות נוספות: האחת- שעוסקים בצרכי העולם הזה כדי להשתכר ולהרויח, ומרוב תאוותם ותשוקתם לעניני העולם מנדדים שינה מעיניהם. ודעתם שלא בא האדם לעולם הזה אלא רק לצבור ממון. וכל עניני עולם הבא נראים בעיניו הם כחלום ודבר שאינו מציאותי. והשניה- שאין להם שום תכלית אפילו בעיני עולם הזה, ומבלים את זמנם בליצנות ושחוק.
ומוסיף הרב זצ"ל: כאשר האדם קובע עת ללמוד תורה ואח"כ הוא עומד והולך לצרכי פרנסתו ומכוין בזה שיהיה לו את האפשרות לעסוק בתורה בזמנו הקבוע ללמוד, מעלה עליו הכתוב כאילו למד כל היום. נמצא שהקובע עיתים לתורה מקבל שכר גם על הזמן שעוסק בפרנסתו. לעומת זאת אלו שאינם קובעים עיתים לתורה וכל חפצם ותשוקתם רק לאסוף ולצבור הון, בודאי שלא יקבלו שכר על עמלם בעסקי עולם הזה.

וזוהי כוונת התנא 'אני עמל ומקבל שכר' גם בזמן שהוא עמל בעסקי עולם הזה מקבל שכר כאילו עסק בתורה, מאחר וכל כוונתו בעשיית העסק הזה כדי שיהיה לו את האפשרות לעסוק בתורה בזמן הקבוע לו, ולקיים המצוות כראוי. אבל הם הכת הרואה את מטרת ביאת האדם אך ורק להתענג בעולם הזה ולצבור ממון, הם אמנם 'עמלים' עובדים קשה להשיג את הממון, ואפילו מנדדים שינה מעיניהם ונכנסים לסכנות, אבל 'אינם מקבלים שכר'. הם לא יקבלו על כך שכר, כי כל כוונתם בעסקיהם רק לצבור הון ולחיות את העולם הזה. וממילא לא יקבלו שכר על זמן העבודה שלהם.
ובזה מבאר 'המאור ושמש' את הפסוק 'אם בחקותי תלכו' שאם ההליכה שאתם הולכים לעשות מלאכה תהיה בשביל 'חקותי' כדי שתוכלו לעסוק בתורה שלא מדוחק. וזהו כוונת רש"י 'שתהיו עמלים בתורה' פירוש שה'עמל' שאתם עומלים לצורך פרנסה תהיה בשביל התורה שתוכלו לעסוק בתורה ולא תהיו טרודים בדאגת הפרנסה, אז הקב"ה יזמין לכם את הפרנסה בלי טורח.