פרשת ראה

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 28 יולי 2013
שלימות האדם רק על ידי קיום המצוות לכל פרטיהם.
פרשת ראה פותחת ביסוד של עבודת ה' "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" מלבד מה שמבואר בפשטות הפסוק שביד האדם ניתן את כח הבחירה לבחור ברע או בטוב, ואין אדם שנברא באופן שלא יוכל לבחור לכאן או לכאן. אבל יש עוד דבר יסודי בזה. התורה אומרת שיש שני דרכים או ברכה או קללה, אין דבר נוסף באמצע. והנה התורה מורכבת משני חלקים, חלק אחד- מצוות עשה שאדם צריך לקיים אותם. וחלק שני- מצוות לא תעשה שהקב"ה אוסר עלינו לעשות דברים מסויימים, או שלא נאכל איזה מאכלים. וכשנתבונן נראה שאין מושג כזה אני לא אעבור על הלא תעשה ולעומת זאת אני לא אקיים מצוות עשה. כי אדם שעושה כך הוא לא שומר את התורה. כי התורה מורכבת משניהם יחד. ומדוע באמת כך.

מבואר במפרשים כי יסוד עבודת ה' וקיום המצוות הוא בכדי להשלים את הנפש של האדם. ובכדי להשלים אותה צריכים את המצוות עשה כי הם החלקים שנצרכים להשלמת הנפש. ולכן יש רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח אברים של האדם, שעל ידי שמקיים את המצוות העשה זוכה להשלמת גופו ברוחניות שיוכל להשלים עצמו. והמצוות לא תעשה הם פוגמות באדם, ושס"ה מצוות לא תעשה מכוונות כנגד שס"ה גידים של האדם. נמצא שרק כאשר יש את השלימות הזו מצוות העשה ומצוות לא תעשה אזי האדם נתקן.
ובזה מבארים המפרשים גם את ענין העונש על העבירות, כי בחטא נתלכלכה הנפש וצריך לנקות אותה, וזה נעשה על ידי העונש שנקבע בתורה שבזה היא מתנקה. ואין העונש בא כנקמה, ועל זה בא משה ואמר "וידעת כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך" שודאי כאשר אב מכה את בנו אין זה מתוך נקמה, אלא בכדי ללמדו שילך בדרך הנכונה למען יטב לו. כן ה' מיסרך למען יטב לאדם. אך כל זה רק על עבירות של לא תעשה, אבל אם אדם לא קיים מצוות עשה בזה לא יועיל לו תיקון היסורים כי עדיין חסר לו חלקים אלו. וידוע משלו של החפץ חיים שאמר בגד מלוכלך מכניסים אותו למכונת כביסה. אבל אם חסר בחולצה שרוול, או כפתור המכונת כביסה לא תשלים את החסר. ולכן יש הכרח לאדם לקיים שני החלקים בכדי להשלים נשמתו.

והנה מיד לאחר מכן באה התורה ומלמדת אותנו את דיני בית המקדש, והבאת הקורבנות. ויש לפרש גם את סמיכות הענינים הללו. כי באמת עיקר בנית בית המקדש אינה לצורך הקב"ה כי מה הקב"ה צריך לדירה זו כאן בזה העולם, וכבר נאמר "השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי" ועוד נאמר "הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך", אלא בכדי שהאדם יוכל להתקרב אל בוראו ולהשלים את נשמתו, לכן נתן לנו הקב"ה את המתנה הנפלאה בית המקדש מקום שדרכו נוכל להתחבר ולהתקרב אליו בכדי שנוכל לזכות להשלים את נפשינו. כי קשה לאדם להשיג את גדלותו של הקב"ה ורוממותו בכדי שיקיים את דבריו. ועל ידי השראת השכינה בבית המקדש שם יתעורר לגדלות ה' עם כל הניסים ונפלאות שהיו שם. גם יקבל תוספת של קדושה ושמחה שיתעורר לבו לשוב אל הקב"ה. ועל ידי הקורבנות יתקרב אל בוראו ובזה ישלים את נפשו כראוי.