פרשת נצבים

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 25 אוגוסט 2013
עיקרי ויסודי התשובה - להכיר בחטא ולא לתלות הכל במקרה.
בפרשה משה רבינו מאריך לדבר על חשיבות התשובה. ומאריך להזהיר על אותם אנשים שאינם מתעוררים לשוב בתשובה ותולים את הכל במקרה, שהרעה תרדוף אותם באופן קשה עד שכל עוברי דרך ישתוממו על המראה הזה. והנה זמן התשובה לא נקבע ליום מסויים, אלא בכל עת ובכל שעה יש את מצות התשובה. אולם הנביא מוסיף ואומר "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" ודרשו חז"ל (ראש השנה יח) פסוק זה על עשרת הימים שמראש השנה עד יום הכיפורים.
המגיד מדובנא מבאר כי היסוד של התשובה הוא מתחיל בזה שהאדם צריך להכיר בחטאו. כי אחר שאדם מכיר בחטא שעשה, אז יש על מה לדבר שיעשה תשובה, אבל מי שאינו מכיר בחטא, ודרכו סלולה לפניו. אין את ההתחלה של התשובה. ובאמת שעל זה עצמו אומר הנביא (ירמיה ב) שיש תביעה חזקה של הקב"ה באומרו "הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי". ופירש בספר "בינה לעתים" [דרוש מ ד"ה מכסה] כי החוטא הכופר ואומר לא חטאתי, אינו מבטל בזה כח מקטרג הנברא בחטאו, ואדרבה עוד יוסיף לקטרג עליו. אבל אם מתוודה בלב נשבר חטאתי עויתי פשעתי ואני מתחרט ואקבל על עצמי שלא אעשה עוד כזה, אז ירוחם מן שמים.

ומוסיף עוד המגיד מדובנא לבאר: כי יש שני דברים מרכזיים בענין התשובה. האחד- התשובה בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהם ראשית השנה החדשה וצריך לבקש בהם על השנה הבאה הן לחיים והם למזונות. והשני- ימי חודש אלול הם סוף זמן השנה שבהם אנו צריכים לעשות חשבון של מעשינו בשנה הקודמת. וזה דומה לקבלן שנתנו לו עבודה גדולה לבנות ארמון גדול, ובגמר מלאכתו לפני שהוא מוסר את הבנין לבעלים, הוא סוקר אותו לארכו ולרחבו ומצדי צדדיו מתבונן היטיב במלאכתו, לראות שהכל בנוי ומסודר כראוי. כדי שלא יחסר דבר, ותהיה המלאכה מושלמת. נמצא אחר כל העבודה במשך זמן רב, צריך את הליטוש האחרון שבו נשלמת המלאכה. כך מחויבים אנחנו בסוף השנה להתבונן היטב במעשינו, לתקן את החסר.

אולם דרכי בני האדם נחלקים בזה לשלושה כיתות. כת ראשונה: יהודים כשרים השרידים שבכל דור, יודעים בעצמם כל ימות השנה שיש בידם עוונות והם עומדים ומצפים לימים הנוראים שיבואו בכדי שתהיה רפואה, מחטאי ימות השנה. ולכן הם מכינים את עצמם לקראת רופאיהם והקדוש ברוך הוא שולח להם את כח התשובה. הכת שניה: רוצה אמנם ברפואה אבל בחינם ללא כל עמל ללא יגיעת בשר. אין לבם פתוח לתשובה ממש, אלא שמבקשים הם מהקב"ה שירחם עליהם וינחם בדרך הישרה. אף עליהם מכפר יום הכפורים. שאם הם פותחים בתשובה מלמטה מסייעים להם מלמעלה. הכת השלישית: אינה מרגישה בעצמה כל חסרון, אנשיה דשנים ורעננים תמיד. אין בהם יראת החטא. ולהם אין כל תקוה, אפילו הימים הנוראים אינם יכולים לזכות אותם, כי אין ליבם לתשובה, והם מתכוונים לשוב ולחטוא. ונמצא שבעצם הימים הנוראים הם מהרהרים בחטא, ולכן אלו עוונם גדול יותר. יעזרנו ה' שנזכה להתבונן בדרכינו ולישר אורחותינו ובכך נוכל לקבל את כח הטהרה והברכה של הימים הקדושים לכל השנה כולה.