פרשת וארא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 23 דצמבר 2013
תכלית המכות - להשריש אמונה בעם ישראל ולהוציא עם של מאמינים ממצרים.
בפרשה זו אנו מתחילים ללמוד את עשרת המכות שהביא הקב"ה על המצריים במצרים. ומבארים המפרשים שמטרת המכות לא היתה רק בכדי לשחרר את בני ישראל מעול שעבודו של פרעה ולהוציאם משם. כי לצורך זה לא היה צריך סדרה ארוכה של עשר מכות שנמשכה כמעט שנה. והיה די במכה אחת. אולם באמת הקב"ה רצה להשריש בקרב כל העולם וביחוד בלב כל יהודי את שרשי האמונה. ובהיות שפרעה יסד את שיטת הכפירה באמונה בה' ואמר "מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא ידעתי את ה' ואת ישראל לא אשלח" לכן הוצרך הקב"ה להראות את כוחו ושליטתו בכל היקום כולו, והשגחתו בכל פרט ופרט מכל היקום כולו, והבדלתו בין עמו לבין שאר העמים.

ולצורך כך הביא הקב"ה את סדרת עשר המכות, כאשר הם מחולקים לשלושה חלקים. וכפי שר' יהודה חילק אותם לג' חלוקות דצ"ך זו החלוקה הראשונה. שהיא באה לברר לפרעה ולכל העולם כולו את מציאותו של הקב"ה וזה כתשובה לפרעה שאמר "מי ה'" כעת אומר לו משה "בזאת תדע כי אני ה'" ובאמת שהיה מספיק במכה אחת שהיא מכת דם, בכדי לנתץ את דמיונו של פרעה שאמר "לי יאורי ואני עשיתיני" וכעת במכת דם הראה להם הקב"ה שאין פרעה הבעלים על היאור. אלא יש בעל הבית אחר על היאור ועושה בו כרצונו. אבל כל דבר צריך לחזק אותו בשלושה פעמים, כי כך דרכם של בני אדם להבין. ולכן היה צריך לחזור על היסוד הזה גם במכת צפדרע שבאה מהיאור. וגם במכת הכינים. ששם כבר הודו החרטומים "אצבע אלוקים היא" הרי רואים את החוזק של הקב"ה גם כעת על הארץ.
ומבארים המפרשים שאף פרעה היה מודה שהקב"ה ברא את העולם. אלא שחשב שמאז שברא אותו עזב את השליטה בעולם ונתן אותה לממונים אחרים יש שרים למעלה בשמים. והוא פרעה קיבל את השליטה על העולם, על ידי השר שלו למעלה. ולכן אמר מי ה'. פירוש שלא הכיר בשם "הויה" שהוא מורה על מציאותו של הקב"ה בעולם בעבר בהווה ובעתיד. ולכן אמר לו משה "בזאת תדע כי אני ה'" שעדיין אני המנהיג את העולם ולא אחר.

במכות הבאות באה סדרה נוספת עד"ש שבאה להשריש שהקב"ה משגיח על כל הברואים בעולם ומפריד את עמו מעמים האחרים. "למען תדע כי אני בקרב הארץ" וזוהי השגחה נפלאה על כל אדם ועל כל חיה ועל כל בהמה. איך שהחיות כולם באו למצרים וכל אחד ידעה במי לפגוע ובמי לא לפגוע. והדֶּבֶר שהיה מגיפה נוראה, ושני פרות רועות בעשב ואוכלות ושותות באותו מקום ואחת מתה ואחת חיה של המצרי מתה ושל היהודי לא מתה. איזו השגחה פרטית בקרב הארץ הרי שרואים השגחה פרטית.
הסדרה השלישית היא באח"ב. מודגש בכולם הענין שהם היו גדולות במיוחד ומשונות ואף פעם בעולם לא קרה כך. ללמדנו דעו לכם שאין לכם מושג כל שהוא בקוב"ה ובהנהגתו. "כי אין כמוני בכל הארץ" שלא תמצא דוגמא כמותי. ולכן המכות האחרונות היו דברים שלמעלה מהשכל כמו הברד אש ומים עשו שלום. ואבנים והקולות הכל מעין דוגמא של מעלה. וכן בארבה שלפניו לא היה כן ואחריו לא יהיה כמוהו להורות שאין זה ארבה טבעי כלל. וכן חושך כ' וימש חושך חושך שאפשר למשש אותו. וכן במכת בכורות היו פלאים גדולים מאוד. וכל זה מחייב שהאדם צריך לבטל את שכלו להקב"ה.