פרשת בא

מאת: 
קטגוריה: פרשת שבוע
ת. פרסום: 30 דצמבר 2013
משמעות עמוקה יש למצוות קידוש החודש שנצטווה ישראל בצאתם ממצרים.
פרשת בא התורה מספרת על ההכנות האחרונות של ישראל לפני צאתם לחרות עולם. בפרשה זו אנו לומדים על המצוות הראשונות שנצטוו בהם בני ישראל. המצוה הראשונה היא "החודש הזה לכם ראש חדשים" ואחריה מובאות שאר המצוות המעשיות שהיו ישראל צריכים לעשות בכדי להתכונן לגאולה. דהיינו לקיחת הקרבן שחיטתו והכנתו. והדבר הזה צריך פירוש, מדוע דוקא בזמן זה שעומדים לפני היציאה ממצרים הקב"ה מתחיל עם מצות קידוש החודש. למה לא התחיל עם מצוות הפסח שהם היו המצוות המעשיות שהיו נצרכות להם באותה עת.
והמתבאר מדברי המפרשים שמצוה זו היא בסיס לכל התורה. כמובן יציאת מצרים היא התחלת הגאולה. אבל לגאולה יש משמעות עמוקה הרבה יותר מלצאת מהארץ שנקראת ארץ מצרים. אלא יציאה לחירות עולם היא שחרור הנפש והנשמה מעמקי הטומאה ולהדבק בהקב"ה על ידי התורה והמצוות. אבל ההכנה למצב זה היא מצות קידוש החודש.

במעמד הר סיני נתנה תורה לעם ישראל, שם שמעו כלל ישראל את עשרת הדברות, ולאחר זמן משה הוריד את הלוחות. במשך הימים ששהה משה בהר סיני הוא למד את כל התורה עם הקב"ה. ולאחר מכן במשך הארבעים שנה שהיו במדבר לימד משה לעם ישראל את התורה עם פירושיה כפי שלמד מפי הקב"ה. ומסר את כללי התורה והלימודים ליהושע ושאר הזקנים. התורה שבכתב, אינה נדרשת לפי הבנת כל אדם, לצורך כך אנו צריכים את חכמי ישראל שיבארו לנו את התורה כלליה ופרטיה כפי שלמדו מרבותיהם וכן הלאה עד דורו של משה רבינו.
במצוה זו של קידוש החודש בא לידי ביטוי כוחם של חכמים לפרש את התורה, ולקבוע אפילו חגים וזמנים לפי הבנתם. "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם" ודרשו חז"ל (ראש השנה כ"ה ע"ב) אל תקרי "אותם" אלא אתם אפילו שוגגין אפילו מזידין, עד כדי כך ניתנה האפשרות לחכמינו לקבוע דעת תורה. ובמדרש (ילקו"ש בא רמז קצא) מתואר שבראש השנה מתכנסים מלאכי השרת אצל הקב"ה ואומרים: אמתי ראש השנה? והוא משיב להם: ולי אתם שואלים?! אני ואתם נשאל לבית דין של מטה, שנאמר "בכל קראנו אליו" ואין קראנו אלא מועדות. שנא' אלה מועדי ה' מקראי קדש.  ע"כ. הרי לפנינו מעגל השנה נמסר בידי חכמי ישראל.

אכן, זו מצוה מרכזית ובסיסית. מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, וראויה היתה שבה תפתח התורה. שהרי כל מטרת יציאת מצרים היתה על מנת שנקבל את התורה, אבל קבלת התורה שבכתב מבלי התורה שבעל פה שנמסרה ממשה רבינו דור אחר דור, אין כאן כלום. ולא היתה התורה בידינו כלל. שכן התורה שבעל פה היא חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב. ולכן דוקא כעת לפני היציאה היו כלל ישראל צריכים לדעת את מצות קידוש החודש שנקבעת ע"י חכמי התורה. ובזה יהיה להם קו מנחה לכל אורך הדרך "לשאול בעצת זקני הדורות" כמאמר הכתוב "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך".