הלכות צניעות חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 04 אוגוסט 2016
האם מותר לחבק או לנשק קרובים בחתונה, ולאיזה חוף ים מותר לאישה ללכת.
נגיעה ולחיצת יד:
1. כשם שאסור לאיש ללחוץ ידה של אשה בין אשת איש בין פנויה, כך אסור לאשה ללחוץ ידי האיש.

נישוק וחיבוק:
2. ישנם אנשים ונשים הרחוקים מתורה ומצוות שנוהגים בחתונות ומסיבות להתחבק ולהתנשק אנשים ונשים, ויש להודיעם שזה איסור חמור מאד מאד, וכן אסור בהחלט לזוג שהתארסו ועדיין לא התחתנו להתחבק ולהתנשק, ואפילו רק נגיעה אסורה, ואין לזה שום היתר בעולם. (ומצווה רבה להתריע על כך בדרשות ושיעורי תורה, כדי להציל העם מהעוון).
3. מותר לבת לנשק את אביה, ולבן לנשק את אמן, וכן להיפך. ומותר הדבר גם אם הבן או הבת גדולים ונשואים. והמחמיר שלא לנשק את בתו כשהיא כבר נשואה תבוא עליו ברכה.
4. מותר לנכדה לנשק את הסבא, ולסבתא לנשק את נכדה, וכן להיפך. והמחמיר שלא לנשק את נכדתו כשהיא כבר נשואה תבוא עליו ברכה.
5. מותר לאח לנשק את אחותו הקטנה. אבל את אחותו הגדולה לא ינשק, וכן להיפך.
6. אסור לנשק קרובות משפחה כגון: כלתו וחמותו, (וכן אסור לאשה לנשק את חתנה או את חמיה) אחות אביו או אחות אמו, בת דודה, בת אח או בת אחות וכיוצא באלו.
7. כיון שנישוק נשים ובנות על ידי גבר הוא איסור גמור (פרט לקרובות משפחה שפורטו לעיל להיתר), לכן מחוייבות הנשים והבנות לעשות הכל שלא יגרמו לגברים להתקרב אליהן לחיבוק ונישוק.

רחצה מעורבת:
8. אסור בכל תוקף להתרחץ בים מעורב שאין בו הפרדה מוחלטת בין אנשים לנשים, ודבר זה אסור על פי ההלכה ואינו רק מנהג של חומרא אלא איסור חמור מן הדין.
9. נשים שמתרחצות בים בחוף נפרד המיועד רק לנשים, עם כל זה חייבות לכסות היטב את גופן בחלוק וכיוצא בזה, הן כשנמצאות בחוף והן כשנמצאות בים, כיון שיש בחוף הים "מציל" ולכן חייבות להיזהר שלא להכשילו ולגרותו שהרי הראיה עצמה היא עבירה חמורה מאוד. ויש מקום לאסור על נשים ובנות להמצא בחוף או בשטח בריכה שרוחצים שם אנשים ואפילו שהן לבושות כהלכתו.
10. אין לאם להביא את בנה לחוף הנשים אם הגיע לגיל חינוך כבן חמש או שש, לפי חריפות שכלו) ולכתחילה רצוי מאוד שלא להביא בנים אפילו קטנים ביותר לחוף הנשים.
11. יש להתיר לאב להביא את בתו לחוף הגברים, אם היא פחות מגיל שלש שנים. ויש אומרים שלגבי כל בת הדבר תלוי בהתפתחות גופה. ומכל מקום לכתחילה רצוי מאוד שלא להביא בנות אפילו קטנות ביותר לחוף הגברים.