הלכות צניעות חלק ד

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 20 ספטמבר 2016
האם מותר לאישה להחזיק נשק או לעשן וכן האם מותר לאישה לשרת בשירות לאומי גם ללא החזקת נשק?
עישון סגריות:
1. ראוי לאישה להימנע מלעשן סיגריות, כיון שהדבר זה נוגד את דרכי הצניעות (בנוסף לנזק הבריאותי הנגרם כתוצאה מכך), ולכן צריכה להימנע מכך, וכל שכן שאין לעשן בפני הרבים, שזה בכלל פריצות גדרי הצניעות.

שימוש בנשק:
2. מותר למורות וגננות שביישובי הספר להתאמן ולאחוז בנשק בעת שמירתן על בתי ספר, כיוון שיש חשש של סכנת נפשות מפחד המרצחים המחבלים ששמו להם מטרה להרוג נפשות ולזרוע הרס וחורבן בישראל. וההיתר הוא בתנאי שיקפידו מאד על כל כללי הצניעות בעת אימונן, כראוי לבנות ישראל הכשרות, ולא יתייחדו עם גבר זר בשעת האימונים בנשק ותהיה יראת ה' על פניהן.

צניעות ליד אחרים:
3. נשות ובנות צריכות ליזהר שלא ישבו רגל על רגל ובפרט בנוכחות גברים, שישיבה כזאת עלולה לגרום לגילוי הגוף. וכן כשיושבות על הרצפה או על ספסל נמוך יזהרו לבל יתגלה גופן.

4. אישה שיושבת בחנות נעליים ומודדת את הנעליים צריכה להיזהר שלא תעלה את רגלה על אישה כיסא או שרפרף, כיוון שיש חשש לגילוי הגוף ליד המוכר או ליד גברים אחרים שנוכחים שם.

5. צריכות הנשים להתנהג בצניעות ליד חתניהן, או ליד חמיהן וגיסיהן, ויש נשים שלא נזהרות בזה כל כך, כיוון שכבר התרגלו להימצא יחד איתם לעיתים קרובות וההרגל נעשה טבע ונדמה להן כאילו הם בניהן או בעליהן, ולכן צריכות לפקוח עיניים ולהיזהר בזה כדי למנוע מכשולים.

6. אסור לאישה לשוחח עם חבירתה על דברי סתר שבינה לבין בעלה, ויש בזה איסור חמור של נבלות פה.

שירות צבאי ולאומי:
7. אסור באיסור מוחלט לבנות להתגייס לשירות צבאי, ואף לשירות לאומי, וכל כבודה בת מלך פנימה להיות תחת השגחת הוריה, וכבר הורו כן גדולי הדור, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך.

קדושת וטהרת הבית:
8.הקדושה והטהרה בבית גורמת לברכה והצלחה בבית, הן בבנים בן בפרנסה וכן לכל אורך הדרך. ויש לאישה להיזהר שלא תכניס לביתה מכשיר שהוא אבי אבות הטומאה הנקרא "טלויזיה", אשר הוא הגורם לגרש כל ניצוצי קדושה מבתי ישראל, כי הצורות והתמונות הנראות על מכשיר זה, כולן מלאות זימה וערוה ושפיכות דמים, והניסיון הוכיח ומוכיח שמכשיר זה מקלקל עד מאוד, ובפרט את הנערים והנערות שלמדו משם גניבה, רציחה, ניאוף ועוד רעות רבות.

9. תזהר האישה שלא להכניס לביתה עיתונים חילוניים, וכן ירחונים ושבועונים למינהם המלאים כפירה ליצנות וניאוף, והמכניסה דברים אלו לביתה הרי היא מרחיקה את הברכה מביתה ואל לה להתפתות לאותן שאומרות שיש בירחונים ובשבועונים מתכונים שונים לבישול ואפיה ושאר צרכי הבית, כי כל זה עצת היצר הרע שמנסה בכל כוחו להפילה ברשתו.

10. כאשר האישה רוצה לתפור בגד עבורה או עבור בנותיה, צריכה להיזהר לבל תכניס לבית חוברות גזירה ותפירה אשר יש שם תמונות לא צנועות, כיון שמכשילה בכל את בעלה ואת בניה בראיות אסורות. ואם זקוקה לחוברות, תתלוש את אותם הדפים שיש בהם פריצות או תמחוק אותם בלורד, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידה.