הלכות יחוד חלק א

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 06 נובמבר 2016
דיני יחוד והגדרתו, מאיזה גיל אסור להתייחד, האם מותר להתייחד עם קרובי משפחה ועוד.
1. אסור לאיש להתייחד עם אשה בין זקנה בין ילדה, בין פנויה ובין אשת איש, חוץ מהאם עם בנה, והאב עם בתו, והבעל עם אשתו אפילו כשהיא נידה.
2. גם האשה מצווה על איסור יחוד, ואסורה להתייחד עם כל איש, בין יהודי ובין גוי. ולכן אותן נשים שהולכות לבתי גויים לעשות שם מלאכה אין להן היתר אלא אם כן יש שומרים עמהן.

גיל האוסר ביחוד:
3. מותר לאיש להתייחד עם ילדה למטה מגיל שלש שנים, וכן מותר לאשה להתייחד עם ילד למטה מגיל תשע שנים. ואם יש ספק אם הילדה הגיעה לגיל שלש או שלא הגיעה  לגיל זה, אין איסור להתייחד עמה.
4.  טנה שהיא פחותה מגיל שתים עשרה מותרת להתייחד עם קטן שהוא פחות מגיל שלש עשרה, כיון שאן דין חינוך באיסור יחוד. וכל זה מצד הדין, אבל מצד חומרא וחסידות ראוי למונעם לקדושה ולצניעות, ובפרט בדורנו שהדור פרוץ וצריך שמירה רבה וזהירות יתירה.

שמרטפית:
5. אסור לילדה מעל שתים עשרה לשמור על ילד בן תשע שנים, כשהיא מתייחדת עמו, וכן אסור לילד מעל גיל שלש עשרה לשמור על ילדה מעל גיל שלש. אלא אם כן בתנאים המפורטים בהמשך.

הגדרת יחוד:
6. הגדרת יחוד הוא: בידודים של איש ואשה (שאינם נשואים זה לזה) בחדר נעול או בחדר ששוהים בו ללא מפריע ועל כן דומה הוא לנעול. וכן הימצאותם לבדם בשדה או במקום חשוך בלילה.
עם זקן או זקנה.
7. איסור יחוד הוא גם עם זקן מופלג בשנים, וכן גם עם זקנה מופלגת בשנים. ויש אומרים שאין איסור להתייחד עם זקן מופלג שאין לו כח גברא, אלא שצריך הוא להתרחק מהיחוד משום מראית עיני בני אדם שאינם יודעים מצבו, אבל אם לא רואים אותו, או שהוא בפני אנשים שיודעים את מצבו מותר להתייחד.

קרובי משפחה:
8. מותר לאשה להתייחד עם סבה. וכן עם נכדה. וכל שכן שמותרת להתייחד עם אביה ובנה. אבל אסורים להתייחד עם חתנה.
9. מותר לאישה להתייחד עם אחיה לפרקים, אבל לא בקביעות. יש אומרים שלפרקים הוא עד שלושים יום, ויש אומרים שאסורים ביחוד בשלש לילות. ועל כל פנים כתבו הפוסקים שאם נראה כקביעות אין להתיר, אלא צריך שיהיה ניכר שהאחות או האח באה רק לבקר ולהתארח ולא תשהה שם יותר מאשר אורחים רגילים לשהות שם. וכל זה כשגרים לבדם, אבל מותר להם לגור יחד כשנמצאים איתם אחד ההורים או הורי ההורים. ויש אומרים שאין לאח ולאחות להתייחד אפילו לפרקים.
10. אף על פי שמעיקר הדין מותר לאח ולאחות להתייחד לפרקים, מכל מקום המחמירים שלא להתייחד אפילו לפרקים תבוא עליהם הברכה.