הלכות יחוד חלק ד

מאת: 
קטגוריה: הלכות יחוד
ת. פרסום: 04 דצמבר 2016
האם בנסיעה ברכב יש איסור יחוד, מה תעשה אישה שצריכה להבדק אצל רופא והאם מותר לאישה להתייחד עם הרבה אנשים.
נסיעה ברכב:
1. אישה שצריכה לנסוע למקווה בשעות הערב במונית, בדרך שיש בה עוברים ושבים, עדיף יותר שבעלה יצטרף עמה בנסיעה, ומכל מקום אם בעלה לא יכול להצטרף בנסיעה כגון שיש ילדים קטנים בבית וצריך להשגיח עליהם, רשאית האישה לנסוע לבדה.
2. אף במקום שמותר לאישה לנסוע במכונית עם נהג דהיינו שאין חשש יחוד, מכל מקום ראוי שהאשה לא תשב ליד הנהג אלא בספסל האחורי, כיוון שצריכה להתרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
3. הנוסע באוטובוס בתוך העיר ונשאר יחידי רק עם נשים מחוץ לנהג, אין צריך לרדת מהאוטו באמצע הנסיעה מחשש יחוד, אלא אדרבה מסתבר שיש לו קצת מצוה להמשיך בנסיעה עד שירדו כל הנשים או עד שיצטרף נוסע אחר, כדי שלא ייגרם מכשול על ידי הנהג.

כלה:
4. כלה שפירסה נדה לפני החופה אסורה להתייחד עם החתן ללא שמירה, אלא היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים, ואף על פי שמותר לכל אדם להתייחד עם אישתו נדה, מכל מקום לחתן וכלה אסור כיוון שעדין לא היו ביחד ויצרו תוקפו, ומכל מקום אם ישנים בשתי דירות נפרדות אינם צריכים שמירה כלל. וכל האיסור להתייחד הוא רק בלילה, אבל ביום מותר להם להתייחד ורק צריכים להזהר בכל ההרחקות שבין איש לאשתו נידה.
5. אם החתן עשה רק העראה בלבד ואחר כך פירסה נידה, מותר להם להתייחד ואינם צריכים שמירה, שמכיוון שבעל על ידי העראה שוב אין יצרו תוקפו כל כך ולכן מותרים ביחוד.

מרפאה:
6. יש להתיר לאשה להבדק אצל רופא בחדר לבד כשהדלת לא נעולה עם המפתח אם בחוץ נמצאים בחדר המתנה שלשה בני אדם או איש ואשתו עמו, שאז דינו כפתח תפוח לרשות הרבים ומותר. ואם בעלה של האישה בעיר יש להתיר לעת צורך אפילו בנעילת דלת, וכל שכן שיש להתיר אם חדר המרפאה נמצא מחדרי מגורי הרופא ומשפחתו שבודאי מותר, ואפילו כשסוגר עם מפתח, מפני שאישתו של הרופא משמרתו. ומכל מקום עדיף תמיד אם אפשר שהבעל יכנס יחד עם אשתו לרופא.

יחוד עם גוי:
7. אסור לאישה להתייחד עם גוי אפילו כשאשתו של הגוי עמו. ומכל מקום יש אומרים שיש מקום להתיר לאישה לנסוע במכונית עם נהג גוי בדרך שיש בה עוברים ושבים.
8. במדינה שמענישים את האונס אשה, מותר לאשה להתייחד אפילו עם גוי שבעלה בעיר. ויש מי שאומר שההיתר להתייחד הוא דווקא כשבעלה נמצא סמוך אליה שיכול לשמוע קולה אם תצעק.

אנשים עם נשים:
9. לא תתייחד אשה אחת אפילו עם הרבה אנשים, עד שתהיה שם אשתו של אחד מהם. והוא הדין שתי נשים לא יתייחדו אפילו עם הרבה אנשים.
10. לא יתייחד איש אחד אפילו עם הרבה נשים, (ולאשכנזים יש אומרים שאשה אחת מתייחדות עם שני אנשים כשרים בעיר, וכן יש מתירים לאשכנזים שאיש אחד יתייחד עם הרבה נשים אם אין עסקו עם הנשים).
11. מותר להרבה אנשים להתייחד עם הרבה נשים. והגדרת "אנשים הרבה" ו"נשים הרבה" היינו שלשה בכל צד, כלומר שנמצאים שלשה אנשים ושלש נשים. וכל זה באנשים כשרים, אבל באנשים פרוצים אין להתיר.

חדרים סמוכים:
12. יש אומרים ששני חדרים זה כנגד זה דהיינו שיש פרוזדור ביניהם, והפרוזדור פתוח לאנשים, יש להתיר זאת (שיהיה איש בחדר אחד והאישה בחדר שני) ואין מקום לומר שיהיו נחשבים לחדר אחד, כיוון שאין כניסה כלל מאחד לשני. ויש אומרים שיש להחמיר בזה, שמכיוון שהכניסה והיציאה לחדר הוא דרך הפרוזדור, הרי החדרים והפרוזדור נחשבים כמו חדר אחד.

שני חדרים בדירה:
13. דירה שיש בה שני חדרים (או יותר), והאיש נמצא בחדר אחד והאישה בחדר שני, והאיש סוגר את חדרו במפתח, אף על פי שמעיקר הדין אין איסור יחוד, מכל מקום אין להתיר זאתאלא באופן ארעי, אבל לא בקביעות משום "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו".
14. פנוי ופנויה הרוצים להכיר זה את זו לתכלית הנישואין, רשאים הם מעיקר הדין לשכור שני חדרי לינה בבית אחד שגם בעל הבית ואשתו גרים שם, ובלבד שיודיעו לבעל הבית ואשתו, שהם לא נשואים, אבל אם לא יודיעו אסור, שיחשבו שהם נשואים ומימלא לא ישמרום ולא יתביישו מהם להתייחד וכדומה. ומכל מקום כל ההיתר הוא מעיקר הדין, אבל לכתחילה לא נכון לעשות כן, כיוון שיש חשש שעל ידי שיהיו בבית אחד יבואו במשך הזמן להתקרבות גדולה שיש אז לחוש יותר ליחוד.
זהירות מיחוד.