השכמת הבוקר ונטילת ידיים לאישה

מאת: 
ת. פרסום: 01 ינואר 2017
אמירת מודה אני, נטילת ידיים והנהגת בית הכסא לאישה. האם צריך ליטול ידיים לילדים הקטנים, האם צריך ליטול ידיים לפני שנוגעים בתינוק ועוד.
מודה אני:
1. תיכף כשתתעורר האישה משנתה תאמר: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך". שמכיוון שזהו הודיה להשם יתברך שהחזיר את הנשמה, על כן גם האישה צריכה להודות על כך ולומר מודה אני.
2. אין צורך ליטול ידיים כדי לומר "מודה אני" אלא יכולה לומר "מודה אני" אף שאין ידיה נקיות, כיון שאין בו הזכרת שם ה' ולא כינוי.
3. כשאומרת מודה אני וכו' תפסיק אחרי תיבת "בחמלה", ואחר כך תאמר "רבה אמונתך".

נטילת ידיים:
4. הנשים חייבות בנטילת ידיים שחרית שלש פעמים לסירוגין כאנשים, ותיקח האישה הכלי בימינה ותמסרנו לשמאלה, ושמאלה תיטול על ימינה, ולאחר מכן תעביר את הכלי לימינה ותיטול ימינה על שמאלה פעם אחת, ותחזור כסדר הזה פעם שניה ושלישית, עד שעל כל יד תיטול שלש פעמים לסירוגין. ולפני הניגוב תברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו על נטילת ידיים".
5. יזהרו הנשים ליטול ידיים גם לילדיהם הקטנים כדי שלא יגעו במאכלים ויטמאום. וטוב להקפיד ליטול ידיים גם לילדים קטנים מאוד אף שאינם נוגעים במאכלים, כיון שזה סגולה טובה שיגדלו בטהרה ויהיו גידולי קודש. ויקפידו גם ליטול ידיים לבנות קטנות. וגם אם האישה נידה רשאית היא ליטול ידי בניה ובנותיה הקטנים מבלי כל פקפוק.
6. מאכלים שנגעו בהם קודם נטילת ידיים שחרית יש להדיחם שלש פעמים במים, אבל במאכלים רכים שלא שייכת בהם הדחה מותרים בדיעבד. ובפרט אם נגעו בהם ילדים קטנים שלא הגיעו למצוות שיש להקל בזה יותר. והמחמירה במקום שאין הפסד מרובה שלא לאוכלם תבוא עליה ברכה.
7. אישה שקמה באמצע הלילה לכסות את התינוק או להכניס את המוצץ לפיו וכמודה, אינה חייבת ליטול את הידיים. ומכל מקום אם קמים באמצע הילה להתפנות או לשתות מים חובה ליטול ידים לצורך אמירת הברכה.
8. כשנוגעים במקומות המכוסים שבילד כגון בעת הלבשת או הפשטת בגדיו יש ליטול ידיים בטרם עומדים להתפלל, לברך, ללמוד תורה או לאכול. ואותם מקומות הרגילים להיות חשופים אצל הילד כגון ידיו ושוקיו, אינם כמקומות המכוסים.
9. כשמושיבים ילד קטן בשירותים לעשות את צרכיו, חייבים בנטילה לאחר צאתם מהשירותים.

הנהגת בית הכיסא:
10. בשולחן ערוך נפסק שאיש לא יקנח עצמו ביד ימין, ואחד הטעמים הוא כיון שביד ימין קושר את התפילין על יד שמאל. ואף על פי זה לא שייך אצל אישה כיוון שהיא לא מניחה תפילין, מכל מקום גם אישה לא תקנח ביד ימין כיוון שיש עוד טעמים לכך ששייך גם בנשים. (אבל כיום שמקנחים עם נייר ולא נוגע בבשרו אם קשה לו לקנח בשמאל יכול לקנח בימין)