הלכות שבת לנשים חלק ו

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 17 ינואר 2018
האם מותר לשבור עוגה או בסקוויט שרשום עליהם צורת אותיות שבת, האם מותר להפוך עגלה לטיולון והאם מותר לפתוח את הגגון של העגלה בשבת?
כתיבה ומחיקה:
1. מותר לשבור עוגה או ביסקוויט או שוקולד לצורך אכילה, אף על פי שרשום עליהם צורת אותיות, ובלבד שצורת הכתב נעשה מגוף המאכל בין שהאותיות שוקעות ובין בולטות, וכל שכן באותיות שנכתבו בלועזית ולא בכתב אשורית, אבל אם צורת הכתב נעשה על ידי צבע מאכל או שנעשה מביצה וסוכר, נכון להחמיר ולשברם בפה דרך אכילה, ומכל מקום המקילה גם בזה, יש לה על מה שתסמוך.
2. נעלים שבסוליה שלהם חקוקות אותיות, וכשהולכים בהם על אדמת חול או טיט או שלג, נחקקות האותיות או הצורות בקרקע, אין לאסור בזה משום כותב ומותר ללכת בהם.
3. יש להקל לקנח בשבת בנייר שכתוב בו אותיות לועזיות דברי חול, ואין לחוש בזה משום מוחק.

עגלת תינוק והליכון:
4. אסור להפוך עגלת תינוק לעגלת טיול וכן להיפך, או לחבר מושב לעגלת תינוק (כדי להושיב עליו ילד גדול יותר) כשהדבר נעשה על ידי הברגה, אבל אם הוא נעשה ע"י צירים או וויות וכדומה מותר.
5. חישוק גומי שהוסט מאופן העגלה, וכן גלגל שהתפרק מהעגלה, או קפיץ שיצא ממקום חיבורו או כל קלקול אחר שנעשה בעגלה אסור לתקנם, ואם ארע דבר זה בשבת עצמה, אם בנקל ניתן לתקן את הטעון תיקון, אסור להשתמש בעגלה זו ואף אסור לטלטלה, גזירה שמא יבואו לתקן בו ביום.
6. אסור לפרוס רשת או כילה על גבי עגלת ילדים, או על גבי מטה, או על גבי לול של תינוק כדי להגן בפני השמש או בפני זבובים, אבל אם פרסה את הכילה מבעוד יום לרוחב של טפח אחד (מלבד הגליל) מותר לפורסה לגמרי, ובשעה שמסירה תשאיר את הטפח שהיה פרוס מבעוד יום ולא תסירו.
7. מותר לפתוח בשבת גגון של עגלת ילדים, אם היה מחובר לעגלה מבעוד יום (אבל אם חיברו את הגגון אל העגלה בשבת אפילו בדרך המותרת כגון על ידי צירים, לא יפתחו בשבת), וכיון שכבר קיים אהל לכן מותר גם לפרוס רשת או כילה על גבי העגלה כולה, ותתחיל לפורסה מצד הגגון. ומכל מקום טוב ונכון להחמיר לפתוח את הגגון מערב שבת בשיעור טפח.
8. מטריה קטנה המתחברת לעגלות טיול ופותחים אותה כמו מטריה רגילה, יש להקל לפותחה ולסגורה בשבת, אם היא כבר קבועה בעגלה לפני שבת, כשם שמותר לפתוח גגון של עגלת ילדים. ויש אומרים שאין לפותחה ולסוגרה בשבת, כשם שאין לפתוח ולסגור כל מטריה.
9.הליכון והוא כסא תינוק מחובר משני חלקים, אשר החלק העליון ניתן לפירוק, ואילו החלק התחתון מיועד להרגיל בו את התינוק ללכת מותר להרכיבו בשבת או לפרקו.