טיפול בתינוק בשבת חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות שבת
ת. פרסום: 22 אוקטובר 2018
האם מותר לתת יוד על פצע בשבת, האם מותר להוציא עגלה לרשות הרבים ועוד?
1. מותר לתת יוד כחול על פצע של ילד, כדי למנוע זיהום הפצע וכדי לרפאותו ומותר להשתמש לצורך זה במכחול עשוי מחומר סינטטי, אבל אין לטבול צמר גפן בתוך היוד, וגם לא לקחת צמר גפן במלקט ולטובלו ביוד, כדיון שבשעת השימוש בדרך זו תבוא היא בהכרח לידי איסור סחיטה.

2. קטן שננעלה הדלת בפניו או שנפל לבור או שאבד ויש חשש סכנה לחייו או שנמצא משוטט והוא נבעת ולא ידוע מי הם קרוביו, אם יש צורך לחלל שבת כדי להצילו, כגון להודיע למשטרה בטלפון או לשבור את הדלת שננעלה בפניו וכיוצא בזה, אפילו אם יש צורך לחלל את השבת במלאכות האסורות מן התורה מותר לחלל עליו את השבת, שמכיון שהוא קטן יש לחוש שיסתכן מפחד.
שאר צרכי התינוק

3. מותר לומר לגוי לבשל אוכל עבור הקטן אם זקוק לאוכל מסויים. וכן מותר לומר לגוי להדליק את החשמל לצורך הקטן.

4. אם יש צורך, מותר לשקול ולמדוד את כמות האוכל הדרושה לילד במשקל ביתי, ואף מותר לשקול את הקטן עצמו כשיש צורך לדעת כמה עלה במשקל אחרי ארוחתו.

5. כשיש צורך מבחינה רפואית לרחוץ את כל גופו של התינוק ביום שבת במים חמים שהוחמו מערב שבת יש להיזהר שלא יבואו לידי סחיטה. וכשרוחצים את התינוק, מותר להניח תחתיו מגבת בשעת הרחיצה אף על פי שתירטב, ובלבד שהמגבת תהיה נקיה לגמרי (משום חשש איסור כיבוס), אבל אין להניח תחתיו מגבת שאינה נקיה לגמרי, או בגד שמקפידים עליו שלא יירטב ומכל מקום עדיף יותר להניח תחתיו בגד מניילון.
הובלת עגלה ונשיאת תינוק

6. מותר להוביל עגלה של תינוק ברשות הרבים גם בדרך עפר או חול, ואפילו אם מפנה אותה מידי פעם לצדדים ובלבד שיהיה שם עירוב כדת.

7. אסור לשאת ילד בידיים ולהוציאו מרשות לרשות, או להעבירו כך ברשות הרבים או בכרמלית כשאין שם עירוב.